مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

ארגון מיזאן לזכויות האדם ח.פ. 51366050-6 שכתובתו אל-פאחורה ת.ד 10343 , נצרת 16000
מפעילה את האתרים meezaan.org ואת הכלים ואת המערכות לגיוס תרומות אשר מופיעים בדומיין meezaan.org “האתרים”.
מסמך זה מהווה את התנאים הכלליים לשימוש באתרים ובשירותי התרומה של החברה. אנא קרא את התנאים בעיון. אם
אינך מעוניין להיקשר על פי תנאים אלה, עליך להפסיק את השימוש והגישה לאתרים ולבקש את סגירת
חשבון ארגון מיזאן לזכויות האדם שלך.
תנאים כלליים אלה נתונים לשינויים ועדכונים מעת לעת. בתור משתמש הינך אחראי להיכנס לאתרים
ולבדוק את התנאים הכלליים והשינויים שנעשים בהם. הגרסא המעודכנת ביותר של התנאים הכלליים תחול
על כל שימוש עתידי באתרים. על ידי רישום לאתר, הינך מסכימ לתנאים כלליים אלה.
תנאים אלה נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.
1
. מבוא
כללי
1.1
מטרת האתרים הינה לספק מידע על עמותות לציבור הרחב בישראל ובחו”ל, ולעזור לעמותות
ולציבור הרחב )להלן: “המשתמש”( לתרום ולגייס תרומות.
1.2
באמצעות האתרים, המשתמשים יכולים לפרסם את עצמם, לגייס תרומות, ליצור קמפיינים לגיוס
תרומות, ולתקשר עם התורמים והתומכים.
1.3
במידה והינך תושב ישראל, הינך מאשר כי אתה תורם אך ורק כספים שדווחו לרשויות המס
הישראליות. במידה והינך תושב מדינה אחרת שאינה ישראל, הינך מצהיר כי הכספים שתרמת
מדווחים למדינת התושבות שלך.
1.4
כמשתמש, הינך מסכים לקבלת דיוורים ועדכונים מ- MOHR , אודות החשבון שלכם ואודות השירותים
שמציעה MOHR . הינך ראשי להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת בלחיצה על הלינק בדוא”ל
שתקבלו, או על ידי שליחת הודעה ל- MOHR בכתובת [email protected] .
1.5
המשתמש מסכים כי השימוש שלו באתרים הנו על בסיס AS IS ו- AS AVAILABLE וכי השימוש
שלו באתרים הוא על אחריותה בלבד. MOHR אינה מבטיחה גישה מאובטחת רציפה וללא הפרעות
לשירותים שלה. תפעול האתרים עשוי להיות מופסק על ידי גורמים רבים שאינו בשליטתה של MOHR .
ככל שמתיר החוק, MOHR אינה מתחייבת לתנאים, מצגים או התחייבויות אחרות בקשר לאתרים, חוץ
מאלה האמורים בהסכם זה.
1.6
בכפוף לסעיף זה, MOHR לא תהיה אחראית באף מקרה )בין אם בשל הפרת הסכם, רשלנות או מכל
סיבה אחרת( לכל אבדן או נזק שיקרו למשתמש בעקבות שימוש באתרים, כולל )אך ללא הגבלה(
אבדן רווחים, פיצויים נזיקיים ואחרים, אבדן מכירות, אבדן הכנסות, אבדן רצון טוב, אבדן תוכנה
או מידע כלשהו, אבדן עסקאות, אבדן או בזבוז זמן של עובדי והנהלת המשתמש, או כל אבדן
ישיר, עקיף או מיוחד אחר.
1.7
MOHR רשאית לשנות את הפורמט והתוכן של האתרים מעת לעת. על המשתמש לבצע רענון
( REFRESH ( של עמודי האינטרנט של האתרים בכל כניסה מחדש לאתרים כדי להבטיח
שהלקוח משתמש בגרסא העדכנית ביותר של האתרים, ובכלל זה, בגרסא העדכנית ביותר של
תנאים כלליים אלה.
1.8
MOHR שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין כלשהו או לסגור חשבון משתמש בכל עת, לפי שיקול
דעתה הבלעדי. במקרה שכזה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני
שמסר בעת רישומו לאתר. במידה והתבצעו תרומות למשתמש באמצעות האתרים שטרם הועברו
אל המשתמש, תרומות אלו יבוטלו. כמו כן, במידה וקמפיין לא מגיע ליעד הכספי המוכרז, שומרת
את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לבטל את הקמפיין ולהשיב את הכספים לתורמים. MOHR
אחזקת כספים בנאמנות
משמשת כנאמן על כספים שנתרמים באמצעות האתרים. תרומות שמועברות דרך האתרים MOHR 1.9
גובה עמלת MOHR , בנאמנות עד להעברתן לנמענים. כנאמן MOHR אלא מוחזקות על ידי MOHR- אינן נתרמות ל
אחראית להעביר אל המשתמש את כספי התרומות MOHR . שירות, כפי שיפורט בסעיף 5 להלן
שנתרמו אליה.
תנוכה מסך התרומה אשר מוחזק בנאמנות ,MOHR 1.10 המשתמש מכיר בכך שעמלת השירות של
בנוסף, המשתמש מודעת לכך שהיא אחראית להנפקת קבלה לתורמים השקליים שלה, .MOHR על ידי
בגובה הסכום המלא של התרומה.
1.11 העברת הכספים אשר מוחזקים בנאמנות מותנת בעמידה בכל דרישה לקבלת מסמך
הקשור לניהול תקין ובהתאם לחוקי הלהבת הון, הכולל, MOHR משפטי או פיננסי אשר יידרש על ידי
בין היתר, אישור הוראת קבע בנקאית והצהרת נהנה בחשבון הנאמנות.
תחזיק בכספים בנאמנות לתקופה מקסימלית של 6 חודשים. היה והמשתמש חדל MOHR 1.12
יועברו כספי התרומות למטרה ,MOHR- מלספק מסמך פיננסי או משפטי כלשהו אשר התבקש לספק ל
.MOHR חברתית אחרת לבחירת
1.13 במידה ומשתמש אינו מגייס למען עמותה רשומה, הוא יכול לסלוק את כספי התרומות
תגבה את עמלת MOHR , במקרה כזה .MOHR- שיגייס באמצעות חשבון פייפאל עסקי שאת פרטיו יספק ל
השירות שלה ישירות מחשבון הפייפאל של המשתמש.
משתפת MOHR 1.14 במידה ויבחר המשתמש לגייס תרומות באמצעות עמותה רשומה שאיתה
פעולה, אזי כל תרומה שתגויס תשויך אך ורק לעמותה זו, והההלטה באם לתרום תרומות אלו
למטרה הספסיפית שלמענה גייס המשתמש תרומות, תהיה של העמותה בלבד.
הנפקת קבלות ותרומות במטבעות זרים
1.15 תאריך התרומה יצוין בחשבון של המשתמש באתר. המשתמש אחראי על הנפקת קבלה
עבור תאריך זה, למרות שהמשתמש יקבל את כספי התרומות בפועל בתאריך מאוחר יותר.
1.16 ארגון מיזאן לזכויות האדם תאפשר לתורמים לבצע תרומות במטבעות זרים באמצעות הפלטפורמות
שלה. במידה ותרומה זרה יועדה למשתמש, תופיע התרומה בחשבון המשתמש.
1.17 בפועל ייעוד התרומה הוא בגדר המלצה והשותף הבינלאומי מפעיל שיקול דעת האם
לכבד את המלצתו של התורם האם להתרים את התרומה למשתמש מסוימת. על מנת שמשתמש
יהיה זכאי לקבל את התרומה, הוא חייב לעמוד בתנאי הזכאות של השותף הבינלאומי, כפי
שמפורט באתר. במידה ותרומה מתקבלת ע”י השותף הבינלאומי והמשתמש אינו עומד בתנאי
הזכאות, יהיה לה עד 180 ימים לעמוד בתנאי הזכאות. לאחר 180 ימים, יפעל השותף הבינלאומי
לייעוד התרומה למשתמש אחר.
מסכימה כי: MOHR .2
תרומות וגיוס כספים
MOHR- 2.1 תחזיק תרומות בנאמנות עבור המשתמש אליה מיועדות התרומות. כספים אלו אינם שייכים ל
אלא למשתמש עצמו. תרומות יועברו לעמותות פעמיים בחודש, במידה והמשתמש העלה לחשבון
שלו הרשאה להוראת קבע ופרטי חשבון בנק.
2.2 תפעיל את האתרים כך שהתורמים יוכלו לבצע תרומות באינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי או
AS באמצעים כלי התרמה אחרים. שימוש המשתמש באתרים ובשירותים שלהם יהיה על בסיס
.AS AVAILABLE – ו IS
תמיכה והכרה בתרומות
תשלח “אישור על ביצוע תרומה” באופן מיידי לכל תורם לאחר כל תרומה שתבוצע למשתמש MOHR 2.3
דרך האתרים. העתק גם יישלח למשתמש.
מידע זיהוי אישי
תאסוף מידע זיהוי אישי הכולל את שם התורם, כתובתו וכתובת דוא”ל )”מידע זיהוי אישי”( MOHR 2.4
ותגן על מידע כזה ותאבטח אותו.
2.5 תמלא אחר הוראות כל התורמים בנוגע למידע האישי שלהם.
2.6 תספק למשתמש גישה לחשבון מאובטח, המוגן על ידי סיסמא, לאתרים, שבו המשתמש יוכל לעיין
ולהעתיק פרטים על התרומות שנתרמו למשתמש, פרטים על תשלומים שהועברו למשתמש וכן
פרטים על תורמים, כפי שסופקו על ידי התורמים עצמם.
ניהול האתר ושונות
מתחייבת לנהל ולעדכן את האתרים מעת לעת. בתקופות של עדכון ושינוי באתרים, האתרים MOHR 2.7
לא יהיו זמינים לשימוש.
תיווך
כמפעיל האתרים, משמשת כמתווך בין המשתמש ובין המשמשים באתרים. למרות שהמידע ,MOHR 2.8
בנוגע למשתמש ולקמפיין ובנוגע למשתמשים באתרים נמצא באתרים, המשתמש הוא האחראי
על שימוש בלתי נאות או בלתי חוקי במידע MOHR – על התוכן ועל האמיתות שלו. במקרה בו יוודע ל
לא תהיה אחראית כלפי MOHR . תפעל להסרת המידע או לחסימת הגישה אליו MOHR , המצוי באתרים
המשתמש כתוצאה מתפקידה כמתווך.
3. המשתמש מסכים כי:
לשם הצגה באתרים הנו אמיתי ומדויק ככל הניתן, אינו מפר חוק MOHR- 3.1 תוודא שהתוכן שהוא מספק ל
או תקנה כלשהם ואינו מהווה דיבה, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ואינו מפר
זכות או חובה כלפי צד שלישי כלשהו.
מחזיקה MOHR- לנכות את עמלת השירות שלה, שתפורט בסעיף 5 להלן, מהכספים ש MOHR- 3.2 תתיר ל
בנאמנות עבור המשתמש, או לגבות את עמלת השירות בכל דרך שהיא.
להשיב לתורם. MOHR- לגבי כל תרומה שהוא מתיר ל MOHR- 3.3 יספק אישור בכתב ל
לנכות החזרים מתרומות עתידיות. במידה ולא תהיינה תרומות נוספות בתוך חודש MOHR- 3.4 תתיר ל
שומרת את הזכות לשלוח למשתמש חשבונית בגין ההחזר המשתמש מסכים MOHR , מיום ההחזר
לטפל בחשבונית בתוך חודש מהתאריך הנקוב על החשבונית.
3.5 תנפיק לתורם אשר תרם בשקלים חדשים קבלה לצורכי מס על מלוא סכום התרומה ועבור תאריך
התרומה המצוין בחשבון של המשתמש באתר. המשתמש גם ינפיק לקרן הזרה קבלה לצורכי מס
על סך תרומתה של הקרן למשתמש.
4. רישיון לסימן מסחר
רישיון שאינו בלעדי להשתמש בסימני המסחר שלו אך ורק בקשר MOHR- 4.1 המשתמש מעניק בזאת ל
עם האתרים ותפעולם ולא לשם שום מטרה אחרת.
5. עמלת השירות
5.1 הרישום לאתרים והפעולות בחשבון המשתמש באתרים אינם כרוכים בתשלום כלשהו או בעמלות
כלשהן. במקרה בו התרומות נעשות דרך האתרים, ייגבו עמלות השירות כפי שמפורט באתרים.
רשאית בזה לנכות את עמלת השירות הנ”ל מהכספים שמתקבלים בנאמנות. במידה ואין תרומות MOHR 5.2
לגבות את עמלת השירות ישירות מהמשתמש. MOHR שהתקבלו בנאמנות, רשאית
גם רשאית לחייב את המשתמש בשל השימוש בשירותים שלה, באמצעות הוראת קבע, כרטיס MOHR 5.3
אשראי, פייפאל, או אמצעי תשלום אחר. החיוב יכול להיות חיוב קבוע או בסכום משתנה, לפי טיב
.MOHR- השירות או מוצר שרכש המשתמש מ
ניתנים לביטול בכל עת. במידה והמשתמש החליט MOHR- 5.4 השירותים ומוצרים שרכשה המשתמש מ
חוזה זה ניתן לביטול בכל ,)reference payment( לשלם באמצעות חברת פייפאל ויצרה חוזה תשלום
עת.
6. זכויות
6.1 כל זכויות הקניין הרוחני בכל חומר )כולל חומר כתוב, צילומים ודימויים אחרים, סימני מסחר
וסמלילים )לוגו(, טפסי תרומה, מערכת התרמה, מערכות ליצירת קמפיינים לגיוס תרומות), וכל
.MOHR- וכל זכויות הקניין הרוחני שייכים ל MOHR כלי אשר המצוי באתרים הנו בבעלות
6.2 המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשחזר או ליצור כלי או מוצר דומה לאלה המצויים באתרים או
זכויות קניין עליהם. MOHR – שיש ל
7. מידע סודי
7.1 במהלך תקופת החברות של המשתמש, וכן לאורך תקופה של שבע ) 7( שנים לאחר מכן, הצדדים
ואינו ידוע לציבור, MOHR יראו בכל מידע לגבי הצד האחר, שהושג כתוצאה משימוש בשירותיה של
כמידע סודי. צד לא יגלה לצד שלישי או יעשה שימוש במידע הסודי של הצד האחר, ללא הסכמתו
הכתובה של הצד האחר, מראש, אלא אם כן נדרש לעשות כן על פי חוק. סעיף זה ישרוד את
סיומם של תנאים כלליים אלה.
8. תקופת חברות וסיומה
8.1 תקופת החברות של משתמש באתרים מתחילה עם אישור ההרשמה לאתרים וממשיכה עד למועד
בכתב על רצונה לסיים את חברותה. סיום תקופת החברות אינו מוחק MOHR- בו המשתמש מודיע ל
את המשתמש מהאתרים. עם זאת, המשתמש רשאי לבקש כי תוסר מועמדותה לקבלת תרומות
באמצעות האתרים.
8.2 תקופת החברות באתרים של משתמש אשר מייצג עמותה רשומה והשימוש והגישה לאתרים
תסתיים מיידית במקרה בו העמותה שאותה מייצג המשתמש תחדל מלהיות ,MOHR והשירותים של
עמותה פעילה באופן חוקי, כפי שיוכח מעיון ברישומים של רשם העמותות.
8.3 בנוסף לזכויות של כל צד על פי האמור בסעיף 9.1 לעיל, כל צד יהיה רשאי לסיים את שימוש
על ידי הודעה כתובה שתיכנס לתוקף באופן MOHR המשתמש והגישה שלה לאתר ולשירותים של
מיידי במקרה בו הצד האחר מבצע מחדל או כל פעולה או איום לפעולה שתוצאתה היא פגיעה או
חשש לפגיעה, במוניטין של הצד האחר.
רשאית לחסום את גישתה של המשתמש לאתרים באופן מיידי לפי שיקול דעתה הבלעדית. MOHR 8.4
שומרת לעצמה את הזכות, בכל מקרה, לחסום את האתרים לציבור בכל עת, על פי שיקול MOHR 8.5
גם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לגייס תרומות עבור משתמש מסוים MOHR . דעתה הבלעדי
בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין שטרם השיג את יעדו הכספי, או לאחר סיומו MOHR , 8.6 כמו כן
כאשר הכספים טרם הועברו אל המשתמש או למען המטרה החברתית שלשמה הקמפיין נוצר,
הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל תרומה שבוצעה MOHR 8.7
בפלטפורמות שלה, במידה וכספי התרומה טרם הועברו אל המשתמש או אל המטרה החברתית
את כספי התרומה מלאים )ללא ניכוי עמלה( MOHR שלשמה נוצר קמפיין. במקרה של ביטול תשיב
תוך 60 ימים ממועד ביצוע הביטול.
9. השהייה של תפעול האתרים או השירותים
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להיות אחראית כלפי המשתמש, להשהות את פעולת MOHR
האתרים או השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, כגון, אך ללא הגבלה, לשם עבודות תיקון או עדכון
או לשם שדרוג התוכן או הפונקציונאליות של האתרים מעת לעת.
10 . הדין החל
הדין החל על תנאים כלליים אלה הוא הדין הישראלי וכל סכסוך הנובע מתנאים כלליים אלה יהיה
בסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו )ישראל(.
11 . הודעות
הודעות תעשנה בכתב ותישלחנה באמצעות דואר רשום לכתובות המצוינות בתנאים כלליים אלה.
והמשתמש לגבי שימוש באתרים וגוברים על כל MOHR תנאים כלליים אלה מהווים את כלל ההסכם בין
מצג קודם, בין אם כתוב ובין אם נעשה בעל פה.
12 . זכויות של צדדים שלישיים
על פי הדין הישראלי, אדם שאינו צד לתנאים כלליים אלה, אינו רשאי לאכוף תנאי כלשהו מתנאים
כלליים אלה.
13 . מדיניות ביטול
תרומות ניתנות לביטול בתוך 30 ימים ממועד ביצועם, או בתוך 30 ימים ממועד סיום קמפיין גיוס
תרומות )המאוחר ביניהם(. יש לפנות אל ארגון מיזאן לזכויות האדם בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף מספר
התרומה לביטול. במקרה שמסוף האשראי מופעל עצמאי ע”י המשתמש, אז יש לפנות עם בקשת
הביטול ישירות למשתמש.
14 . הגבלת פרטיות
ארגון מיזאן לזכויות האדם פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה
פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג’. .PCI מאובטחת בהתאם לתקן
מדיניות הפרטיות של האתר
)להלן: “מדיניות הפרטיות”(
כללי
מדיניות הפרטיות של אתרי “ארגון מיזאן לזכויות האדם” )להלן: “האתר”( המפורטת להלן חלה ביחס לאיסוף ושימוש
במידע שנמסר על ידי המשתמשים למפעילת האתר, בנמון מערכות בע”מ, ח.פ. 514228766 )להן:
“ארגון מיזאן לזכויות האדם”( בעת הרישום ובמהלך השימוש בשירותי האתר, וכן מידע שנאסף על ידי ארגון מיזאן לזכויות האדם
במהלך השימוש בשירותי האתר )להלן: “המידע”(.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש שבין ארגון מיזאן לזכויות האדם לבין המשתמשים
באתר )להלן: “המשתמשים”(. כל הוראות הסכם תנאי השימוש יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מדיניות
הפרטיות, ולכל הביטויים במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש, והכל
אלא אם נאמר אחרת או אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.
ביקורך באתר והשימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ולאיסוף המידע והשימוש בו,
בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.
ארגון מיזאן לזכויות האדם שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי
יחייב את המשתמשים ממועד פרסומה של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. כל שימוש שלך באתר
לאחר עדכון מדיניות הפרטיות ייחשב לאישור והסכמה לשינוי מדיניות הפרטיות.
כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981- )להלן: “חוק הגנת
הפרטיות”( ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.
מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. מובהר כי מסירת המידע על ידי
המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.
אם זאת, מסירת המידע מהווה תנאי לשימוש באתר. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות, נא הימנע
משימוש באתר.
איסוף מידע
ארגון מיזאן לזכויות האדם אוספת ממשתמשים מידע כאשר הם נרשמים לאתר, מתחברים לחשבון שלהם, מבצעים
רכישה, ומשתפים מידע. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר תעודת זהות, מספר
הטלפון, ופרטי כרטיס אשראי.
שלך, -IP בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה
מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.
שימוש במידע
כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:
• להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך
• לספק תוכן שיווקי מותאם אישית
• לשפר את האתר שלנו
• לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך
• ליצור אתך קשר באמצעות אימייל
• לנהל תחרות, מבצע, או סקר
פרטיות מסחר אלקטרוני
ארגון מיזאן לזכויות האדם הינה הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר,
יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת – חוץ מהחברה שממנה רכשת מניה או אגרת חוב – בשל כל
סיבה שהיא ללא הסכמתך, מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח הזמנה.
העברת מידע לצד שלישי
ארגון מיזאן לזכויות האדם לא מוכרת, סוחרת, או מעבירה בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר
זיהוי אישי של המשתמשים של האתר. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו
בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ”ל מתחייבות לשמור על
סודיות המידע הזה.
אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות,
חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש
שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.
מידע שאינו אישי, עם זאת, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.
אבטחת מידע
אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים
בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. ארגון מיזאן לזכויות האדם גם מגנה על המידע שלך
במצב לא מקוון. רק עובדים שצריכים לבצע עבודה מסוימת )למשל, ניהול חשבונות או שירות לקוחות(
מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי
אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.
האם אנו משתמשים בקבצי קוקי?
כן. קבצי הקוקי שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקי
שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי
קוקי, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.
הסרה מרשימת תפוצה
אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלך,
חדשות חברה מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד’. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך
מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה
מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.
הסכמה
באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

טלפון: 6471471-4-(972+)

פקס: 6559992-4-(972+)